90mm Uçak Savar Mermisi ile iMac Vurulursa Ne Olur?

90mm Uçak Savar Mermisi ile iMac Vurulursa Ne Olur?