TSK'nın göz bebekleri - Page 1

Kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik, rad­yo­lo­jik ve nük­le­er taa­rruz­la­ra kar­şı Kon­ya­'da bu­lu­nan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Okul ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ilk kez gö­rün­tü­len­di. KBRN SÖMB 55 ki­şi­lik özel bir­lik, ola­sı bir teh­li­ke anın­da Tür­ki­ye­'nin ge­ne­li­ne mü­da­ha­le ede­bi­le­cek bir se­vi­ye­ye sa­hip. Bir­lik, bir­çok ku­rum­da da­hi bu­lun­ma­yan tek­no­lo­jik mal­ze­me ve ci­haz­lar­la do­na­tıl­mış.

TSK'nın göz bebekleri - Page 2

12 Kategoride 17 dönem kurs
Bugün gazetesinden Erkan Acar haberine göre; Ka­ra Kuv­vet­le­ri Eği­tim Sis­te­mi esas­la­rı­na gö­re yü­rü­tü­len KBRN Sa­vun­ma Eği­ti­mi; Bir­lik Eği­ti­mi ve Ace­mi Er Eği­ti­mi şek­lin­de uy­gu­la­nı­yor. Eği­tim Mer­kez Ko­mu­tan­lı­'ğı­nın ana un­su­ru ise KBRN Sa­vun­ma Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ise iş­te bu ta­bur bün­ye­sin­de teş­kil edil­di. Su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar­dan olu­şan bu bir­lik için 55 ki­şi­lik bir per­so­nel tes­pit edil­di. Eği­tim Bö­lü­ğü­'n­de ise ace­mi er­baş ve er­le­re 3 haf­ta te­mel eği­tim, 3 haf­ta KBRN ih­ti­sas eği­ti­mi ve­ri­li­yor. TSK'­da gö­rev ya­pan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­baş­lar ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan si­vil per­so­ne­le yö­ne­lik ola­rak KBRN Oku­lu'n­da, mes­le­ki ih­ti­sas kurs­la­rı kap­sa­mın­da 12 ka­te­go­ri­de 17 dö­nem ha­lin­de kurs ve­ri­li­yor.

TSK'nın göz bebekleri - Page 3

Teknolojide gelişmiş ülkelerle yarışıyor
TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da gö­rev ya­pan per­so­nel, KBRN ko­nu­la­rın­da yurt­dı­şı­na kurs­la­ra gön­de­ri­li­yor. Ay­rı­ca NA­TO KBRN ça­lış­ma grup­la­rı­nın top­lan­tı­la­rı­na ve tat­bi­kat­la­rı­na ka­tı­lım sağ­la­na­rak kar­şı­lık­lı iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da zi­ya­ret­ler ya­pı­lı­yor. Ay­rı­ca KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru Tür­ki­ye'de ic­ra edi­len bü­tün bü­yük tat­bi­kat­la­ra KBRN Sa­vun­ma des­te­ği sağ­lı­yor.

TSK KBRN Oku­lu ve Eği­tim Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı, sa­hip ol­du­ğu teç­hi­zat ve mal­ze­me­le­rin ken­di­si­ne sağ­la­dı­ğı ka­bi­li­yet açı­sın­dan, ge­liş­miş dün­ya ül­ke­le­ri­nin çok azı­nın sa­hip ol­du­ğu im­kân ve ka­bi­li­ye­te sa­hip bir bir­lik. KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği için­de, KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı ve TEP 90 Te­miz­le­me Sis­te­mi bu­lu­nu­yor. KBRN Sa­vun­ma Ta­bu­ru­'nun elin­de­ki mev­cut tes­pit ve teş­his sis­tem­le­riy­le bir­lik­te, ke­şif bir­lik­le­ri kir­len­miş böl­ge­den nu­mu­ne ala­rak mu­ha­re­be sa­ha­sın­da ko­nuş­lan­mış olan KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı­'na gön­de­ri­yor. KBRN Mo­bil Ara­zi La­bo­ra­tu­va­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan mo­dern sis­tem­ler va­sı­ta­sıy­la mad­de­nin ana­li­zi ya­pı­la­rak, ta­nım­lan­ma­sı ve bu­na yö­ne­lik ko­run­ma ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı sağ­la­nı­yor.

TSK'nın göz bebekleri - Page 4

KBRN suyu içecek hale getiriliyor
Birlik bünyesinde bulunan TEP 90 temizleme sistemi, hareket kabiliyeti yüksek, mo-düler, hidrolik vinç sistemi ile yüksek yerlerin temizliği yapılabiliyor. Ayrıca sistem içerisinde bulunan bir diğer modül ile hassas teçhizat zarar görmeden kirlilikten arındırılıyor. Merkeze alınan bir başka teknolojik araç ise sistemle birlikte kullanılmak üzere tedarik edilen su arıtma sistemi. WTC 1600 isimli cihazla saatte 1600 litre her türlü kirli suyu (KBRN maddeleriyle kirlenmiş sular dahil) arıtarak içilebilir su kıvamına getirebiliyor. Kazanılan bir başka kabiliyet ise KBRN Tıbbi Temizleme Cihazı. KBRN harp maddelerinden etkilenen hasta ve yaralı personelin olay bölgesinde temizlenerek hastaneye tahliyesi sağlanıyor.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.