Mobil

Mobil kapsama alanında kaçıncı sıradayız?

İNSEAD, 2013 raporunu açıkladı.

Mobil kapsama alanında kaçıncı sıradayız?

Dün­ya­nın ön­de ge­len eği­tim ku­rum­la­rın­dan IN­SE­AD ra­po­ru­na gö­re kap­sa­ma­da dün­ya li­de­ri olan Tür­ki­ye'de son dört yıl­da 3G'­de ki­şi ba­şı da­ta kul­la­nı­mı yüz­de 54 art­tığı belirtildi.

Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 99.4'ü­nü kap­sa­yan Turk­cel­l'­in ile­ti­şim üni­te sa­yı­sı 35 bi­ni aş­tı, me­gaby­te ba­şı­na or­ta­la­ma bi­rim fi­yat ise yüz­de 95 düş­tü. Turk­cell Şe­be­ke Ope­ras­yon­la­rın­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bü­lent Elö­nü Turk­cell ola­rak Tür­ki­ye­'de, mo­bil tek­no­lo­ji, alt­ya­pı ve Ar-Ge'­ye son 6 yıl­da 9 mil­yar TL'­nin üze­rin­de ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek "3G şe­be­ke­mi­zin ta­ma­mı­nı 'Çift Ta­şı­yı­cı in­ter­net' tek­no­lo­ji­siy­le ye­ni­le­ye­rek mo­bil in­ter­net hı­zı­mı­zı iki­ye kat­la­dık ve 43,2 Mbps'­ye va­ran hız­la­ra çı­kar­dı­k" de­di.

1387915342_img20131224220302.jpg

900 Mbps hıza çıktı

Sözlerine devam eden Elönü, 3G'­den bir son­ra­ki mo­bil ile­ti­şim tek­no­lo­ji­si olan LTE Ad­van­ced için yap­tık­la­rı test­te 900 Mbps'­e va­ran hız­la­ra ula­şa­rak Tür­ki­ye­'nin hız re­ko­ru­nu kır­dık­la­rı­na dik­kati çekti.

Sınırları zorladı

Vo­da­fo­ne Tür­ki­ye­'nin tes­tin­de ise LTE Ad­van­ced 4G ile 2600 Mhzfre­kans ban­dın­da 40 MHz band ge­niş­li­ğin­de tek mo­dem kul­la­nılarak 300.1 Mbps'lik hı­za ula­şıl­dı. Şir­ket, 3G'nin hiz­me­te gir­di­ği 2009'dan 31 Mart 2013'e ka­dar, 3G li­sans be­de­li de da­hil ol­mak üze­re 4 yıl­da top­lam 4,4 mil­yar TL ya­tı­rım yap­tı.

1387915431_img20131224220239.jpg

 AVEA 4G hızını 3G ile yakaladı

Mo­bil in­ter­net hı­zı­nı 84 Mbps'­a ta­şı­yan Ave­a, 3G'­yi 4 kat hız­lan­dı­ra­rak 4G se­vi­ye­si­ne ge­tir­di. 4G alt­ya­pı­sı için ha­zır olan şir­ket, 5G için Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı da yap­ma­ya baş­la­dı. Rapordaki istatistikler oldukça sevindirici fakat tüketici gözüyle bakıldığında pek de iç açıcı sonuçlar çıkmayabilir.

Yorumlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.